Skip to main content

Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ

Bασικός στόχος της ενιαίας δράσης «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ» είναι η σύνδεση της έρευνας και της καινοτομίας με την επιχειρηματικότητα και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας, της παραγωγικότητας και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων προς διεθνείς αγορές, με σκοπό τη μετάβαση στην ποιοτική καινοτόμα επιχειρηματικότητα και την αύξηση της εγχώριας προστιθέμενης αξίας.

Η δράση αυτή έχει ως σκοπό την άμεση και αποτελεσματική διοχέτευση των διαθέσιμων πόρων για την προώθηση ερευνητικών δραστηριοτήτων και την εφαρμογή καινοτομιών στις επιχειρήσεις και ιδιαίτερα στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις μέσω μίας σειράς παρεμβάσεων.

Στόχοι της δράσης:

  • Οικονομική ανάπτυξη βασισμένη στη γνώση και τη βιώσιμη εξειδίκευση
  • Ενσωμάτωση της νέας γνώσης και της καινοτομίας στα υπάρχοντα αλλά και σε νέα προϊόντα, υπηρεσίες, παραγωγικά συστήματα και αλυσίδες αξίας
  • Σύνδεση της ακαδημαϊκής έρευνας με τις ανάγκες της αγοράς και την οικονομία.

Sympnia

Το έργο Sympnia είναι μία συμμετοχική ερευνητική δράση που στοχεύει στην παροχή στοχευμένων πληροφοριών υψηλής ανάλυσης σχετικά με τα τρέχοντα και προβλεπόμενα επίπεδα ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης.

Οι υπηρεσίες του Sympnia υποστηρίζονται μέσα από μια ενιαία πλατφόρμα παρακολούθησης και πρόγνωσης της ποιότητας του αέρα με συνδυαστική χρήση δεδομένων από διάφορες πηγές.

SafeSchools

Το έργο SafeSchools θα αναπτύξει μια σειρά τεχνολογιών που σχετίζονται με την προστασία των σχολείων και των υποδομών ζωτικής σημασίας από σεισμούς και άλλους φυσικούς κινδύνους. Μεταξύ άλλων, λύσεις που σχετίζονται με την έγκαιρη προειδοποίηση και την προστασία των σχολικών μονάδων και άλλων κρίσιμων κτιρίων από σεισμό θα είναι διαθέσιμες στο τέλος του έργου.

Esthisis

Αντικείμενο του έργου είναι η ανάπτυξη ενός χαμηλού κόστους και ενέργειας συστήματος ασύρματων αισθητήρων για την άμεση ανίχνευση διαρροών σε διατάξεις μεταλλικών σωληνώσεων μεταφοράς υγρών και αέριων προϊόντων πετρελαίου σε θορυβώδες βιομηχανικό περιβάλλον.

TekTrain

Το έργο TekTrain προτείνει μια νέα αρχιτεκτονική, βάσει της οποίας θα κατασκευαστεί ένα πλαίσιο λογισμικού και εξειδικευμένες έξυπνες συσκευές, προσφέροντας τα απαραίτητα εργαλεία και API για την εύκολη και γρήγορη διαδικασία του εκπαιδευτικού προγραμματισμού.

ΣYN-LASER

Το έργο στοχεύει στην ανάπτυξη νέων διαδικασιών συναρμολόγησης και διασύνδεσης ηλεκτρονικών κυκλωμάτων με ψηφιακή τεχνολογία άμεσης εκτύπωσης με laser, με σκοπό την ενσωμάτωσή τους σε βιομηχανικές διεργασίες παραγωγής ηλεκτρονικών κυκλωμάτων. Συγκεκριμένα, η πρώτη εφαρμογή που θα στοχεύσουμε θα είναι η συναρμολόγηση ηλεκτρονικών εξαρτημάτων με διαστάσεις επαφών μικρότερες από την ελάχιστη διάσταση των 0.2 mm που μπορεί να επεξεργαστεί η τρέχουσα τεχνολογία επιφανειακής στήριξης (SMT). Η τεχνολογία που θα αναπτυχθεί στο προτεινόμενο έργο έχει διακριτική ικανότητα τα 10 μικρόμετρα, ψηφιακό χαρακτήρα και επιτρέπει ακρίβεια στον έλεγχο της ποσότητας της αγώγιμης κολλητικής πάστας στο επίπεδο των 10 nL. Δεύτερον, η τεχνολογία εκτύπωσης με laser θα εφαρμοστεί για την πρωτοποριακή κατασκευή ηλεκτρικών διασυνδέσεων ολοκληρωμένων κυκλωμάτων με ρυθμό 100 νήματα το δευτερόλεπτο και διακριτική ικανότητα 10 μικρομέτρων. Για τη δεύτερη εφαρμογή θα χρησιμοποιηθούν εκτυπώσιμα υλικά με νανοσωματίδια αργύρου και χαλκού που θα σχεδιάζονται, θα παρασκευάζονται και θα χαρακτηρίζονται από δύο εταίρους του έργου, ούτως ώστε οι ιδιότητές τους να είναι βέλτιστες για την επίτευξη συνδέσεων με μεταλλικά νήματα υψηλής αγωγιμότητας και μεγάλης μηχανικής αντοχής.

μDoc.tS

Ο στόχος του έργου είναι να αναπτύξει μία καινοτόμο και οικονομικά αποδοτική λύση για να βοηθήσει στην πλήρη μεταγραφή των ιστορικών χειρογράφων όχι μόνο ειδικούς μελετητές αλλά και αρχεία, βιβλιοθήκες, μουσεία κ.τ.λ.

e-Vision

Αντικείμενο του έργου είναι η αξιοποίηση των πρόσφατων σημαντικών αποτελεσμάτων στον τομέα της μηχανικής όρασης, ώστε τα συστήματα υποβοήθησης ανθρώπων με μειωμένη όραση να παρέχουν πια τη δυνατότητα αναγνώρισης αντικειμένων και προσώπων σε σημασιολογικό επίπεδο.

Smart Insole

Στόχος του έργου είναι ο σχεδιασμός και η κατασκευή ενός έξυπνου φορετού πέλματος με ενσωματωμένους αισθητήρες μέτρησης πίεσης πέλματος και άλλων μικρο-ηλεκτρονικών διατάξεων, η οποία θα βασίζεται σε μια ολοκληρωτικά διαφορετική αρχιτεκτονική σε σχέση με τις υφιστάμενες προσεγγίσεις, επιτυγχάνοντας βελτίωση τόσο της ευαισθησίας όσο και σημαντική μείωση της τιμής. Παράλληλα, το συνοδευτικό λογισμικό θα παρέχει εύχρηστα εργαλεία ανάλυσης και οπτικοποίησης των πολύπλοκων δεδομένων της βάδισης.

ΡΑΝΤΑΡ

Το έργο “ΡΑΝΤΑΡ” διεξάγει ΕΡΕΥΝΑ στο χώρο των παραμετροποιήσιμων «έξυπνων» μικροκυματικών πομποδεκτών νέας γενεάς συνδυάζοντας τη νανοτεχνολογία με μικρο/νανοηλεκτρονική και πρωτοπόρα 2D και 3D ετερογενή ολοκλήρωση, ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ προϊόντα με αυξημένη λειτουργικότητα που εκτείνονται πέραν της τεχνολογίας αιχμής και ΚΑΙΝΟΤOΜΕΙ στην αγορά των πομποδεκτών εκμεταλλευόμενο μία “unique business window opportunity” για εφαρμογές από μελλοντικά ασύρματα δίκτυα 5G μέχρι τα επερχόμενα επίγεια και ιπτάμενα ραντάρ.

ΟΔΟΣ 2020

Το έργο ΟΔΟΣ 2020, μέσω της συνεργασίας 3 Επιχειρήσεων και 3 Ερευνητικών Φορέων, στοχεύει στην εισαγωγή μιας καινοτόμου τεχνολογικής λύσης, που μέσω της χρήσης του Δικτύου των Πραγμάτων («Internet of Things» – IoT) και τεχνολογιών επικοινωνίας υποδομής – οχήματος, υλοποιεί συνεργατικές εφαρμογές στο πεδίο των Ευφυών Συστημάτων Μεταφορών χωρίς ουσιαστικές και δαπανηρές παρεμβάσεις στο οδόστρωμα συνεισφέροντας σημαντικά στην αύξηση της οδικής ασφάλειας και της ασφαλούς συντήρησης της υποδομής.
Η ολοκληρωμένη τεχνολογική λύση απευθύνεται σε όλους τους τύπους οχημάτων (επιβατικά, φορτηγά, μοτοσικλέτες, …) και απαιτεί ελάχιστο έως μηδενικό εξοπλισμό από μέρους των οχημάτων. Η προτεινόμενη λύση στηρίζεται στην ενσωμάτωση δικτύου μίκρο και νάνο αισθητήρων σε ειδικά στοιχεία υποδομής που τοποθετούνται επί του οδοστρώματος, οι οποίοι συλλέγουν πληροφορίες που παρουσιάζονται σε πραγματικό χρόνο στις τερματικές συσκευές (έξυπνα τηλέφωνα, ταμπλέτες ενσωματωμένες ή μη, κλπ.) των οδηγών με τη μορφή έξυπνων εφαρμογών κινητής τηλεφωνίας που δίνουν τις ανάλογες αναγγελίες/πληροφόρηση, προειδοποιήσεις και συστάσεις στους οδηγούς αλλά και στους χειριστές της υποδομής προάγοντας ταυτόχρονα την οδική ασφάλεια, την αποδοτικότητα των μεταφορών, αλλά και τον έγκαιρο εντοπισμό σφαλμάτων στην υποδομή.

ΕνΑυΣυ

Αντικείμενο της πρότασης είναι ο σχεδιασμός και η κατασκευή ενεργειακά αυτόνομου συστήματος καταγραφής και μετάδοσης δεδομένων δομικής απόκρισης κατασκευών, το οποίο θα περιλαμβάνει πιεζοηλεκτρικό αισθητήρα, ηλεκτρικό κύκλωμα αποθήκευσης ενέργειας, επαναφορτιζόμενη μπαταρία και υποσύστημα ασύρματης μετάδοσης δεδομένων.

Η ενεργειακή αυτονομία του συστήματος αυτού το καθιστά ιδανικό προς εγκατάσταση σε κατασκευές που καταπονούνται υπό δυναμικά φορτία και είναι δυσπρόσιτες. Στην παρούσα πρόταση συμπράττουν δύο κορυφαία εργαστήρια της χώρας στο πεδίο της Μηχατρονικής και των Εφαρμογών Πιεζοηλεκτρικών Υλικών με υψηλής τεχνογνωσίας και εξειδίκευσης εταιρείες από το πεδίο της ανάπτυξης μικροηλεκτρονικών διατάξεων ασύρματης επικοινωνίας και διαχείρισης αιολικών πάρκων.

ANASA

Το αντικείμενο της παρούσας πρότασης αφορά την ανάπτυξη και κατασκευή ενός συστήματος με διπλό οπτικό αισθητήρα, χαμηλού κόστους με έμφαση στη δυνατότητα διάκρισης του τύπου του καυσίμου καθώς και στην ανίχνευση της περιεκτικότητας σε θείο και των σχετικών ενώσεων αυτού. Το προτεινόμενο σύστημα του διπλού οπτικού αισθητήρα αποτελείται από δύο υποσυστήματα και θα εφαρμοστεί σε παρακαμπτήριο αγωγό (by pass) του κυρίως αγωγού τροφοδοσίας στο σύστημα που θα εφαρμοστεί.

ΔΙΑΚΡΙΒΩΣΗ

Το αντικείμενο του έργου αφορά την ανίχνευση επικείμενων ή βιαίως εμφανιζόμενων σφαλμάτων σε ηλεκτρομηχανολογικά συστήματα κίνησης ή παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Η προστιθέμενη αξία έγκειται στην έγκαιρη πρόγνωση ή ανάδειξη σφαλμάτων σε κρίσιμα βιομηχανικά συστήματα με στόχο τη μείωση του κόστους συντήρησης και τη βελτιστοποίηση της λειτουργικής κατάστασης των συστημάτων αυτών.

Pleione

Η Κοινότητα Πλειάδων αποτελείται από όλα τα άτομα και τους οργανισμούς που συμβάλλουν στην επίτευξη της αποστολής των Clusters. Η κοινότητα του Cluster δεν σχηματίζεται μόνο από τους συνεισφέροντες στην τεχνολογία, αλλά και από εκείνους που συμβάλλουν στην οικοδόμηση του οικοσυστήματος και να το κάνουν βιώσιμο με την πάροδο του χρόνου.

Co-Protect

Ο «Συνεργατικός Σχηματισμός Διαλειτουργικών και Ολιστικών Συστημάτων Πολιτικής Προστασίας», στα αγγλικά “Cluster of Interoperable and holistic civil protection systems”, ακρωνύμιο “COPROTECT”, ως συντονισμένη προσπάθεια τεχνολογικών επιχειρήσεων στην Ελλάδα, έχει σαν στόχο τη συσπείρωση και αναβάθμιση προϊόντων, συστημάτων και υπηρεσιών που αφορούν τη διαχείριση και αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών, περιβαλλοντικών κρίσεων και εκτάκτων αναγκών πολιτικής προστασίας τον επιλέξιμο τομέα δραστηριότητας (θεματικό τομέα) Περιβάλλον & Βιώσιμη Ανάπτυξη - Κλιματική Αλλαγή.

Digitsense

Digitsense

Αντικείμενο του Ερευνητικού Προγράμματος DIGITSENSE είναι η ανάπτυξη ενός καινοτόμου ευφυούς ψηφιακού διδύμου (digital-twin) ενεργειακών συστημάτων πλοίων το οποίο θα αποτελεί μία ολοκληρωμένη πλατφόρμα συλλογής, επεξεργασίας και οπτικοποίησης των μετρήσεων από τους διάφορους αισθητήρες που είναι εγκατεστημένοι στο πλοίο, ενώ παράλληλα οι μετρήσεις αυτές θα τροφοδοτούν μοντέλα προσομοίωσης (διαβαθμισμένων επιπέδων φυσικής εμβάθυνσης) των ενεργειακών συστημάτων του πλοίου.

ConsentMe

Το ConsentMe αποτελεί ερευνητικό έργο, με κωδικό Τ2ΕΔΚ-02902 και τίτλο “Ανάπτυξη Συστήματος Διαχείρισης Συγκαταθέσεων (ConsentMe). Εντάσσεται στη Δράση Εθνικής Εμβέλειας «Ερευνώ, Δημιουργώ, Καινοτομώ» και χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ» (ΕΠΑνΕΚ) 2014-2020

Το 2016 η Ευρωπαϊκή Ένωση ψήφισε το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων 679/2016, γνωστός και ως ΓΚΠΔ και τέθηκε σε ισχύ τον Μάιο 2018.

Σκοπός του είναι να έχουν τη δυνατότητα τα φυσικά πρόσωπα να ελέγχουν την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων τους από φορείς-οργανισμούς-εταιρείες.

Μια από τις βασικές αρχές του Κανονισμού είναι η Αρχή της Νομιμότητας της επεξεργασίας, δηλαδή η ικανοποίηση της ανάγκης απόδειξης εκ μέρους όσων επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα ως προς τη νόμιμη πράξη της επεξεργασίας. Αυτή μπορεί να στηριχθεί εκτός των άλλων (έννομο συμφέρον, σύναψη σύμβασης, έννομη υποχρέωση, εκτέλεση δημοσίου καθήκοντος) και στη συγκατάθεση εκ μέρους των φυσικών προσώπων.

ICE

Η Ανάπτυξη καινοτόμου συστήματος επαυξημένης πραγματικότητας με εφαρμογή στην ανάδειξη πολιτιστικής κληρονομιάς αποσκοπεί στην ανάπτυξη πρωτότυπου προϊόντος με την ονομασία Innovative Cultural Experience (ICE), το οποίο συνδυάζει τις ακόλουθες τεχνολογίες αιχμής:

1. Διαφανείς Διαδραστικές Επιφάνειες (Transparent multi-touch Window)-επιφάνεια αφής, διαδραστική τεχνολογία, 2. Επαυξημένη Πραγματικότητα (Augmented Reality), μνημεία-εκθέματα, 3.Τρισδιάστατο Video εμβύθισης (3D immersive video), αφήγηση άυλης κληρονομιάς. Το προϊόν θα προσδίδει μια μοναδική εμπειρία ατομικής ή μαζικής ξενάγησης, αξιοποιώντας πληροφορίες βασισμένες στην υλική και άυλη πολιτιστική κληρονομιά, μέσα από εξειδικευμένα αφηγηματικά σενάρια (narrative scenarios).

Το ICE θα αποτελεί εξελιγμένη υλοποίηση (beyond the state of the art) τoυ Transparent Window, στο οποίο κάθε έκθεμα που θα εισέρχεται εντός του, θα μπορεί να εμφανίζει στον χρήστη/επισκέπτη πληροφορίες Επαυξημένης Πραγματικότητας με την μορφή video (also visitor enabled) και ήχου (admin enabled). Επιπλέον, οι επισκέπτες θα μπορούν, αξιοποιώντας την ενσωματωμένη 3D Camera, να ανεβάζουν το δικό τους Video με απόψεις ή εντυπώσεις τους από το έκθεμα.


JOIN OUR MAILING LIST

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Πρίσμα Ηλεκτρονικά ΑΒΕΕ
Λ. Δημοκρατίας 87 Τ.Κ. 68132,
Αλεξανδρούπολη, Έβρος 
Τηλέφωνο: +30 255 10 35 013
Fax: +30 255 10 34 916